Elevundersøkelsen

Informasjon til foresatte om elevundersøkelsen 2021.


I løpet av november vil skolen gjennomføre Elevundersøkelsen på 8.-10. trinn.

Elevundersøkelsen er en del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet, og gir elevene muligheten til å si sin mening om læring og trivsel ved skolen. Elevundersøkelsen er anonym, og verken skolen, kommunen eller andre instanser kan se hva elevene har svart. Utdanningsdirektoratet har ansvaret for at svarene på Elevundersøkelsen lagres og blir brukt på riktig måte. Det er frivillig å svare på Elevundersøkelsen, men skolen håper at alle elever vil delta slik at alles opplevelse av skolen kommer fram.

Resultatene benyttes av skolen, skoleeier og den statlige utdanningsadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet. Data fra undersøkelsene kan også bli brukt til forskningsformål.
Skolene følger bla. opp Elevundersøkelsen ved at:

  • Klassene / trinnene analyserer resultatene og utarbeider tiltak på bakgrunn av disse.
  • Elevrådet / skolemiljøutvalg / SU får resultatene til gjennomgang og drøfting.
  • Skolen justerer sin praksis og overordnede planer.

Du finner mer informasjon om undersøkelsen på Udir, der vil også noen av resultatene bli presenteres.

Til toppen