Ordensreglement

Innhold

Ordensreglement på Mellomhagen ungdomsskole.

Skoleeier har vedtatt lokal forskrift om ordensreglement jf. Opplæringslovens § 2-9. Ordensreglementet er felles for alle skolene i Larvik kommune. Forskriften er overordnet skolenes lokale trivsels- og ordensreglement.

Mellomhagens trivsels- og ordensreglement

EMPATI – RESPEKT (for seg selv og andre)

ANSVAR (for seg selv og andre)

 1. Jeg gjør mitt beste, og tar på alvor andres og egen læring ved å bidra til et godt og positivt læringsmiljø i klassen og ved skolen.
 2. Jeg møter forberedt og presis til undervisningen, og har med nødvendig læremiddel og utstyr. Skolen får beskjed om jeg ikke kan komme.
 3. Jeg lar andres ting være i fred, og behandler skolen og skolens eiendeler pent.
 4. Jeg viser hensyn og respekt overfor andre, og bidrar til at alle ved skolen opplever en trygg og hyggelig hverdag.
 5. Jeg oppholder meg på skolens område i skoletiden.
 6. Jeg spiser og drikker sunt på skolen. Matpakke er lurt!
 7. Jeg bruker ingen former for tobakk eller rusmidler på skolen.
 8. Jeg holder det ryddig rundt meg, og kaster søppel i søppelkassa.

Jeg respekterer mine medelever og ansatte ved Mellomhagen ved å følge de reglene som gjelder for skolen min.

Konsekvensmatrise

Skolens regler gjelder i skoletiden og ved alle arrangementer i regi av skolen. Det skal i tillegg utarbeides regler for hvert enkelt klasserom.

Mindre alvorlig regelbrudd

Regelbrudd

 • Komme for sent til timer
 • Glemt utstyr/møter uten sekk og skolesaker
 • Ikke jobbe i timer/ikke gjort hjemmearbeid
 • Skape uro i undervisningstimene
 • Gå utenfor skolens område
 • Kjøpe på butikken for yngre elever
 • Bruk av iPod/MP3 uten samtykke fra lærer
 • Bruk av mobiltelefon og/eller PC i skoletiden uten spesiell avtale eller på en uønsket måte, herunder nettsider med støtende innhold, voldelige spill eller lignende (på datarommet eller med egen pc i klasserommet)
 • Snøballkasting
 • Spise /drikke i timer uten avtale med lærer
 • Bruke skateboard uten hjelm/sykle i skolegården

Konsekvenser

 • Minne på reglene, og forklare kort hvorfor regelbruddet ikke er akseptabelt ut fra de negative konsekvensene regelbruddet får for vedkommende selv og andre.
 • Elever som ikke har med sekk/skolesaker sendes hjem for å hente dette.
 • Ved regelbrudd knyttet til bruk av mobil//iPod/MP3/skolens eller egen PC blir eleven bedt om å legge bort/lukke igjen, med advarsel om at gjenstanden ellers vil bli beslaglagt for resten av timen/fram til lunsj/ut dagen, eventuelt at eleven ellers vil bli bortvist fra datarommet.
 • Eventuelle fordeler av regelbruddet inndras, noe som for eksempel innebærer at eventuelle varer kjøpt på butikken mens eleven har vært utenfor skolens område inndras, og kan hentes på kontoret kl. 14.00.
 • Notere regelbruddet i Visma samme dag.

Alvorlig regelbrudd

Regelbrudd

 • Gjentatte regelbrudd som i utgangspunktet regnes som mindre alvorlige
 • Presentere plagiat/delvis plagiat som eget arbeid
 • Jukse på prøver
 • Nekte å etterkomme pålegg fra lærer i forhold til brudd på skolens regler
 • Skulking av timer/deler av timer
 • Ufine kommentarer/frekkhet: elev – elev, elev – lærer
 • Hærverk, blant annet:
  •  skribling
  • snus
  • griseri
  • knuste ruter
 • Bruk av røyk/ snus

Konsekvenser

Ved gjentatte regelbrudd knyttet til bruk av mobil/iPod/MP3/skolens eller egen PC blir gjenstanden beslaglagt for fram til storefri/ut dagen, eller eleven blir bortvist fra datarommet, og skolens kontakter foreldre/foresatte.

Eventuelle fordeler av regelbruddet inndras, noe som for eksempel innebærer at eventuelle varer kjøpt på butikken mens eleven har vært utenfor skolens område inndras, og kan hentes på kontoret kl. 14.00.

Fordeler/privilegier kan inndras for å skjerme undervisningen og andre elever, eller for å unngå hærverk og uro. Dette kan for eksempel være at eleven blir bortvist fra resten av undervisningstimen, ikke får ha pauser eller være på datarommet sammen med de andre elevene i en kortere eller lengre periode, at eleven ikke får frukt, ikke får benytte kantina osv.

Ved plagiat/delvis plagiat vurderes arbeidet til laveste grad av måloppnåelse og eleven får karakter 1

Om en elev leverer «blankt» vurderes arbeidet til laveste grad av måloppnåelse og eleven får karakter 1.Om eleven lar være å levere har lærer ikke vurderingsgrunnlag.

Ved ulike former for juks kan læreren ikke vurdere elevens grad av måloppnåelse, og eleven får dermed heller ikke karakter

Samtale med eleven( kontaktlærer/ evt. rektor), etterfulgt av samtale pr. telefon med de foresatte (kontaktlærer/ evt. rektor). Evt. også skriftlig melding hjem.

Elev må hente sekk/skolesaker

Ved hærverk: Eleven settes til å vaske og rydde etter seg, og må betale for de påførte skadene økonomisk.

Ved røyking/bruk av snus: Elevens kontaktlærer informeres, og denne sørger for at røykemelding blir sendt hjem til elevens foresatte. Røyken/snusen beslaglegges og må hentes av foresatte.

(NB! Ved sterk mistanke om bruk av røyk/snus: De foresatte informeres muntlig om mistanken.)

Notere regelbruddet i Visma samme dag

Det vurderes om eleven står i fare for å få nedsatt karakter i orden og/eller oppførsel, og de foresatte informeres evt. skriftlig om dette. Regelbruddet tas så med i vurderingen i forhold til fastsettelse av karakter i orden og oppførsel. 

Svært alvorlig regelbrudd

 • Gjentatte alvorlige regelbrudd
 • Skulking av enkelttimer og dager
 • Krenkende bruk av digitale opptak
 • Ha med farlige og/eller skremmende gjenstander på skolen
 • Vold mot elever eller ansatte
 • Trusler /trusler om vold rettet mot elever eller ansatte
 • Trakassering rettet mot elever eller ansatte, herunder trakassering av seksuell, etnisk og/eller religiøs karakter
 • Rette falske anklager mot medelever og ansatte
 • Bruk av rusmidler
 • Mobbing og sjikane av elever og ansatte, begått både i og utenfor skoletiden, med digitale medier
 • Tenne på brennbart materiale på skolens område
 • Tyveri
 • Fordeler/privilegier inndras for å skjerme undervisningen og andre elever. Dette kan for eksempel være at eleven ikke får ha pauser eller være i klasserommet sammen med de andre elevene i en kortere eller lengre periode
 • Farlige og/eller skremmende gjenstander og rusmidler beslaglegges og må hentes av foresatte. Politianmeldelse vurderes
 • Ved mobbing/mistanke om mobbing: Kontaktlæreren til mobberen sørger for at skolens rutiner knyttet til mobbing følges.
 • Samtale med eleven (kontaktlærer og rektor)
 • Det sendes brev om situasjonen/hendelsen til elevens foresatte
 • Innkalle til samtale med elev og foresatte (kontaktlærer/rektor)
 • Ved alvorlig tilfeller av bruk av rusmidler eller tyveri: Skolen kontakter foresatte og eleven hentes. Utvisning fra 1 – 3 dager vurderes.(NB! Skolen er ikke ansvarlig for elevenes private verdisaker, og slike vil ikke bli erstattet av skolen.)
 • Ved gjentatte alvorlige regelbrudd vil skolen vurdere utvisning fra 1 til 3 dager, alternative undervisningsopplegg og å kontakte Barnevernet eller andre relevante hjelpeinstanser.
 • Ved gjentatte alvorlige regelbrudd (for eksempel utbredt skulking av timer), eller ved enkelttilfeller av svært alvorlige regelbrudd (for eksempel vold) vil skolen kunne kontakte foresatte og disse må hente eleven.
 • Ved grovt krenkende bruk av digitale opptak, grove trusler, grov trakassering, grov vold, grove falske anklager eller brannstifting vurderes automatisk anmeldes til politiet
 • Grovt krenkende bruk av digitale opptak, grove trusler, grov trakassering og mobbing/sjikane, grov vold, grove falske anklager eller brannstifting fører automatisk til utvisning fra skolen i fra 1 til 3 dager. Eleven hentes eller sendes hjem etter at foresatte er informert.
 • Notere regelbruddet i Visma samme dag
 • Det vurderes om eleven står i fare for å få nedsatt karakter i orden og/eller oppførsel, og de foresatte informeres evt. skriftlig om dette. Regelbruddet tas så med i vurderingen i forhold til fastsettelse av karakter i orden og oppførsel
 • Ved svært alvorlige regelbrudd kan ordens- eller oppførselskarakteren settes ned alene på bakgrunn av dette regelbruddet

Verdisaker

Skolen er ikke ansvarlig for elevenes verdisaker!

Til toppen