Tilrettelegging skriftlig eksamen 2024

Innhold

Forskrift til opplæringsloven § 3 – 29 sier følgende: “Elevar og privatistar med behov for særskild tilrettelegging skal kunne få lagt forholda til rette kompetansen sin ut frå kompetansemåla i fag. (…)Tiltaka må vere tilpassa behova til eleven og privatisten så langt råd er.

INFORMASJON OM MULIGHET FOR SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV EKSAMEN

Forskrift til opplæringsloven § 3 – 29 sier følgende: “Elevar og privatistar med behov for særskild tilrettelegging skal kunne få lagt forholda til rette slik at dei kan få vist kompetansen sin ut frå kompetansemåla i fag. (…)Tiltaka må vere tilpassa behova til eleven og privatisten så langt råd er.

Tiltaka må ikkje føre til at eleven eller privatisten får fordelar framfor andre som ikkje får tilrettelegging ved eksamen. Tilrettelegginga må heller ikkje vere så omfattande at eleven eller privatisten ikkje blir prøvd i kompetansemåla i fag. Der det i kompetansemåla er kravd skriftlege, munnlege eller praktiske ferdigheiter, er det ikkje høve til å leggje til rette eksamen slik at desse ferdigheitene ikkje blir prøvde, når slik prøving er fastsett i eksamensforma for faget.

 Rektor avgjer etter søknad kva for ordningar som skal nyttast for elevar. Avgjerda til rektor er eit enkeltvedtak som kan påklagast til statsforvaltaren. Rektor kan krevje uttale frå ein sakkunnig instans. Særskild tilrettelegging av eksamen krev ikkje vedtak om spesialundervisning.”

Det vil kun være enkelte elever som har krav på en form for tilrettelegging jamfør Forskrift til opplæringsloven § 3 – 29, og i all hovedsak kun i forbindelse med skriftlig eksamen. Særskilt tilrettelegging til eksamen skal avhjelpe sykdom (f.eks. allergi) eller funksjonsnedsettelse, men ikke manglende kompetanse i fag. 

Alle elever har vil ha muligheten til å få lest opp eksamensoppgavene for seg digitalt, så dette behøver det ikke søkes om. Ut over dette er de mest aktuelle tilretteleggingene å få en time ekstra tid, å få bruke “tale-til-tekst-program” eller å få oppgavene på tegnspråk eller punktskrift.

En evt. søknad om tilrettelegging av eksamen må gjøres skriftlig på et digitalt skjema via Larvik kommunes hjemmeside.  (Larvik kommune hjemmeside - Skjemaer - Skole _ Tilrettelegging eksamen.)  Søknadsfrist 29.april 2024

Til toppen